Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kutomo Holopainen Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.9.2021.

 

Rekisterinpitäjä

Kutomo Holopainen Oy

Y-tunnus 2092705-7

Verkkosivut: www.goood.fi

Sulantie 17, 04300 Tuusula

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Goood Asiakaspalvelu

goood@kutomoholopainen.fi

+358505717895

 

Rekisterin nimi

Goood.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, rekisteröidyn sopimus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen luominen ja sen ylläpitäminen, asiakaspalvelu sekä asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Henkilötietoja tarvitaan asiakkaan tekemien tilausten käsittelyyn, toimittamiseen sekä markkinointiin.

Lisäksi henkilö-, tilaus- ja ostokoritietojen avulla voimme kohdentaa asiakkaalle markkinointiviestintää, etuja ja tarjouksia. Käsittelemme henkilötietoja uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn avulla voimme kehittää nykyisiä ja uusia tuotteita esimerkiksi annettuja palautteita hyödyntäen. Voimme käyttää kuluttajatutkimuksissa ja -kyselyissä saatuja vastauksia kehittääksemme asiakaskokemusta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi mielipiteet, mieltymykset, ja odotukset.

Keräämme tilauksen tai verkkosivuillamme käymisen yhteydessä automaattisesti tietoja (esim. IP-osoite) sivustomme kehittämiseksi. Tällaista tietoa on esimerkiksi asiakkaan selailu ja klikkaukset sivustollamme. Verkkokauppaan liittyvään raportointiin, kuten kaupallisten tavoitteiden toteutumisen analysointiin, käytämme anonymisoituja tietoja.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi
 • yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
 • sukupuoli
 • www-sivustojen osoitteet
 • verkkoyhteyden IP-osoite
 • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • tilaus- ja laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Pääsääntöisesti säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja tarvittavan ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Kirjanpitoaineistoon sisältyviä tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, palautuslomakkeiden ja sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja käytetään pääsääntöisesti asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan luovuttaa Kutomo Holopainen Oy:n yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tarvittaessa ja lain salliessa.

Yrityksemme yhteistyökumppanit ovat:

 • Verkkokauppajärjestelmä ja tilausten käsittely: WooCommerce
 • Maksupalveluiden tarjoaja: Paytrail
 • Kuljetusyritys: Posti
 • Uutiskirje: Mailchimp
 • Muut: Google, Facebook

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti tietojärjestelmien avulla. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Paperisessa muodossa olevat asiakirjat hävitetään asianmukaisesti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutokset

Voimme muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta lainsäädännön, teknisten ratkaisujen tai käytäntöjen muuttuessa. Päivitetty versio julkaistaan päivämäärän kanssa. Jos muutokset ovat merkittäviä, viestimme niistä verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme sekä uutiskirjeen välityksellä.